Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

§ 1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, Tlf/Mobil nr., bank, konto nr., skal øjeblikkeligt meddeles til TøFi&Vel


§ 2. Medlemskort: Medlemskortet skal indlæses i fremmødecomuteren inden træningen påbegyndes. Medlemskortet skal medbringes hver gang. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles TøFi&Vel., som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.


§ 3. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskabet kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.


§ 4. Varighed: PBS-medlemskaber er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §8. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte kontante medlemskaber.


§ 5. Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales indmeldelsesgebyr og for hele aftaleperiode. Ved oprettelse ved et løbende medlemskab (PBS-medlemskab) betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Derefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned.

§ 5.1 For sent betaling: Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst (p.t. 100,- kr.). Hvis medlemmet ikke betaler senest 5 dage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Medlemmet får spærret sit medlemskort, indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af TøFi&Vel.


§ 6. Værdigenstande: TøFi&Vel. anbefaler, at alle genstande af værdi op bevares i et aflås skab under træning, TøFi&el. bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.


§ 7. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af TøFi&Vel. personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. TøFi&Vel. kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet. (Ordensreglement hænger i centret).


§ 8. Opsigelse af PBS-medlemskaber: Løbende PBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 30 dage. PBS-medlemskaber med 6/12 mdr. fast aftale (binding), kan først opsiges efter endt bindingsperiode på 6/12 mdr. med et varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i TøFi&Vel. Center., hvor der underskrives med navn og dato, og der udleveres en kvittering på opsigelsen. Det er også muligt at opsiges pr. brev eller e-mail til TøFi&Vel. Center, med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer eller CPR-nr. samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift. Det koster til enhver tid et administrationsgebyr på kr. 200,- at opsige aftaler i utide, ligesom TøFi&Vel. er berettiget til godtgørelse for den rabat, der er ydet. Dvs. medlemmet betaler fuld pris for de varer og ydelser medlemmet har modtaget.
I øvrigt kan medlemskaber opsiges ved fremvisning af udskrift fra folkeregisteret, hvilket dokumenterer flytning til anden kommune og at medlemmet af samme årsag ikke kan benytte sit medlemskab og betaler det til enhver tid gælende flyttegebyr (p.t. kr. 350,-) eller hvis medlemmet ved fremvisning af lægeerklæring dokumenterer, at fortsat træning ikke er muligt. I øvrigt finder aftalelovens §38c jf. §36 anvendelse.

§ 9. Prisændring/Gebyrændring: Prisændringer og gebyrændringer meddeles ved opslag i centeret, senest 1 måned før ændringer træder i kraft.


§ 10. Ændring af medlemskabsbetingelser: TøFi&Vel. kan ændre medlemskabsbetingelser med et varsel på 1 måned. TøFi&Vel. har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, lokaler, holdaktiviteter, udstyr, åbningstider osv. med 1 uges varsel ved opslag i TøFi&Vel. centret. For yderligere oplysninger om priser, gebyrer, ordensreglement osv. henvises til www.fitness-tonder.dk


§ 11. Beroperioder: Berosætning skal anmeldes minimum 14 dage før ønsket berosætning. (Beroperioder) PBS medlemskaber med 6 mdr. fast aftale, kan sætte medlemskab i bero max 1 måned pr. halve år. PBS medlemskaber med 12 mdr. fast aftale, kan berosætte max 1,5 mdr. pr. halve år. Øvrige PBS-medlemskaber kan berosætte max 1,5 måneder pr. år. Kontant medlemskaber kan ikke sætte i bero. Kun 12 måneder kontant-medlemskab kan berosætte max. 2 måneder pr. år., som kan bruges i perioder på minimum 2 uger ad gangen. Medlemskabet bliver her forlænget med den ønskede berosætningsperiode. For hver bero-periode betales et gebyr efter TøFi&Vel. gældende tekster. Bliver et medlem skadet eller syg længere tid, kan medlemskabet dog sættes i bero 1 måned ad gangen mod forvisning af lægeerklæring. Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder med op til 7 dages tilbagevirkende kraft. Det er ikke muligt, at sætte et medlemskab i bero i en opsigelseperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.


§ 12. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 12 timer før holdstart. Afmelder et medlem med et kontant medlemskab ikke en holdreservation til tiden, bliver der fratrukket en dag af medlemskabets gyldighedsperiode. Afmelder et medlem med PBS-medlemskab ikke holdreservation til tiden, bliver der opkrævet et gebyr efter gældende takst via PBS pt. kr 25,-.


§ 13. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende har mulighed for at konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i TøFi&Vel. Fitness-centeret tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.


§ 14. Doping: TøFi&Vel. er imod enhver form for doping og tolerer ikke brug af stoffer i nogen henseende. Af samme årsag forbeholder vi os retten til at afvise potentielle samt bortvise eksisterende medlemmer, hvis der er beviser for misbrug af enhver art.


§ 15. Udelukkelse af medlem: TøFi&Vel. kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af TøFi&Vel. opsigelse, vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt TøFi&Vel. ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligeholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske en tilbagebetaling af nogen art. Som misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i TøFi&Vel.