Lidmaatschap voorwaarden

Lidmaatschap voorwaarden

Lidmaatschap voorwaarden

Sectie 1. Het lidmaatschap: Een lidmaatschap is persoonlijk en kan door niemand anders dan het lid worden gebruikt. Wijzigingen in persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoon/mobiel nr., bank, rekeningnummer, moeten onmiddellijk aan TøFi&Vel worden doorgegeven


Sectie 2. Lidmaatschapskaart: De lidkaart dient voor aanvang van de training in de presentiecomputer geladen te zijn. De lidmaatschapskaart dient u iedere keer mee te nemen. Als een lid zijn lidmaatschapskaart verliest of beschadigt, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan TøFi&Vel., die een nieuwe kaart zal uitgeven tegen betaling van de op elk moment geldende prijs.


Sectie 3. Minderjarige leden: Als een persoon jonger is dan 18 jaar of minderjarig, kan het lidmaatschap alleen worden verkregen als een voogd een lidmaatschap voor de persoon ondertekent op kosten van de voogd.


Sectie 4. Duur: PBS-lidmaatschappen zijn doorlopend en lopen door totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met §8. Cash lidmaatschappen zijn niet opzegbaar, maar eindigen automatisch aan het einde van de betaalde periode. Het is om welke reden dan ook niet mogelijk om een gedeeltelijke of volledige terugbetaling te krijgen van prepaid cash lidmaatschappen.


Sectie 5. Betaling: Bij het aanmaken van een cash lidmaatschap wordt het inschrijfgeld vooraf en voor de gehele overeenkomstperiode betaald. Bij het aanmaken van een doorlopend lidmaatschap (PBS-lidmaatschap) wordt contant betaald voor het aanmaken en voor de periode vanaf het aanmaken tot de eerste betaling via PBS. Daarna wordt de maandelijkse uitkering aan het begin van elke kalendermaand automatisch van de bankrekening afgeschreven.

Paragraaf 5.1 Te late betaling: Als het huidige voordeel voor een PBS-lidmaatschap niet op het afgesproken tijdstip wordt betaald, wordt er een herinnering naar het lid gestuurd en worden er ook herinneringskosten in rekening gebracht volgens het geldende tarief (momenteel DKK 100). Indien het lid niet uiterlijk 5 dagen na de vermelde vervaldatum betaalt, zijn alle diensten voor de rest van de minimumperiode onmiddellijk opeisbaar. Het lid laat zijn lidkaart blokkeren totdat de achterstallige betaling is voldaan. Een dergelijke uitsluitingsperiode wordt door TøFi&Vel niet gecrediteerd.


Sectie 6. Kostbaarheden: TøFi&Vel. raadt aan om tijdens de training alle waardevolle spullen in een afgesloten kast te bewaren, TøFi&el. draagt geen verantwoordelijkheid voor verliezen als gevolg van diefstal of materiële schade.


Sectie 7. Huishoudelijk reglement: Het te allen tijde geldende reglement en de door TøFi&Vel gegeven instructies. personeel moet altijd gevolgd worden. Overtreding hiervan kan uitzetting tot gevolg hebben. Racistische of neerbuigende opmerkingen zullen leiden tot onmiddellijke verwijdering. TøFi&Vel. kan in bijzondere gevallen om overlegging van een medische verklaring vragen indien wordt geoordeeld dat de training schadelijk kan zijn voor de gezondheid van het lid. (Reglement van de Orde hangt in het midden).


Sectie 8. Beëindiging van PBS-lidmaatschappen: Lopende PBS-lidmaatschappen kunnen op elk moment worden beëindigd met een opzegtermijn van de lopende maand + 30 dagen. PBS lidmaatschappen met een overeenkomst voor 6/12 maanden vast (bindend) kunnen pas na afloop van de bindende periode van 6/12 maanden worden opgezegd met een opzegtermijn van de lopende maand + 30 dagen. Beëindiging kan door persoonlijk contact op te nemen met TøFi&Vel. Centre., waar de naam en de datum worden ondertekend en een ontvangstbewijs voor de beëindiging wordt gegeven. Opzeggen kan ook per brief of e-mail aan TøFi&Vel. Centrum, met informatie over voor- en achternaam, lidmaatschapsnummer of reanimatienummer. evenals een verklaring dat beëindiging gewenst is. Bij twijfel of een lidmaatschap is opgezegd, dient het lid te kunnen aantonen dat er onomstotelijk een opzegging heeft plaatsgevonden door middel van de datum en de handtekening van het lid. Net als TøFi&Vel kost het op elk moment administratiekosten van DKK 200 om overeenkomsten voortijdig te beëindigen. heeft recht op vergoeding van de verleende korting. Dat is het lid betaalt de volledige prijs voor de goederen en diensten die het lid heeft ontvangen.
Bovendien kunnen lidmaatschappen worden beëindigd door een afdruk van het bevolkingsregister te tonen, die een verhuizing naar een andere gemeente documenteert en dat het lid zijn lidmaatschap om dezelfde reden niet kan gebruiken en de toepasselijke verhuiskosten op elk moment betaalt (momenteel DKK 350) of indien het lid, op vertoon van een medische verklaring waaruit blijkt dat voortgezette opleiding niet mogelijk is. Daarnaast is artikel 38c van de Contractenwet, cf. artikel 36, van toepassing.

Sectie 9. Prijswijziging/tariefwijziging: Prijswijzigingen en tariefwijzigingen worden aangekondigd door plaatsing in het centrum, uiterlijk 1 maand voordat de wijzigingen ingaan.


Sectie 10. Wijziging lidmaatschapsvoorwaarden: TøFi&Vel. kan lidmaatschapsvoorwaarden wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. TøFi&Vel. heeft het recht om gebruikelijke wijzigingen aan te brengen in orderegels, gebouwen, teamactiviteiten, uitrusting, openingstijden etc. met een opzegtermijn van 1 week door middel van een bericht in TøFi&Vel. het centrum. Voor meer informatie over prijzen, vergoedingen, reglement van orde, enz. verwijzen wij u naar www.fitness-tonder.dk


Sectie 11. Opschortingstermijnen: Opschorting moet minstens 14 dagen voor de gewenste opschorting worden gemeld. (Opschortingsperioden) PBS-lidmaatschappen met een contract van 6 maanden vast kunnen het lidmaatschap voor maximaal 1 maand per half jaar. PBS-lidmaatschappen met een vaste overeenkomst van 12 maanden kunnen maximaal 1,5 maand per maand betalen half jaar. Andere PBS-lidmaatschappen kunnen voor maximaal 1,5 maand per maand worden opgeschort jaar. Contante lidmaatschappen kunnen niet worden opgeschort. Slechts 12 maanden contant lidmaatschap kan max. 2 maanden p.p jaar., die kan worden gebruikt voor een periode van minimaal 2 weken per keer. Het lidmaatschap wordt hierbij verlengd met de gewenste schorsingsperiode. Voor elke schorsingsperiode wordt een vergoeding betaald volgens TøFi&Vel. toepasselijke teksten. Indien een lid echter gedurende langere tijd geblesseerd of ziek is, kan het lidmaatschap telkens voor 1 maand worden opgeschort op vertoon van een medische verklaring. Het opstellen van een medische verklaring wordt betaald door het lid en is met terugwerkende kracht van toepassing voor maximaal 7 dagen. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap op te schorten tijdens een opzegtermijn, en een evt schorsing wordt opgeheven indien het lidmaatschap wordt beëindigd.


Sectie 12. Annulering reservering: Indien een lid verhinderd is gebruik te maken van een teamreservering, dient annulering uiterlijk 12 uur voor aanvang van het team te worden gemeld. Indien een lid met een cashlidmaatschap een teamreservering niet tijdig annuleert, wordt één dag in mindering gebracht op de geldigheidsduur van het lidmaatschap. Indien een lid met een PBS-lidmaatschap de teamreservering niet tijdig annuleert, wordt er een vergoeding in rekening gebracht volgens het op dat moment geldende tarief via PBS. DKK 25.


Artikel 13. Gezondheidstoestand en persoonlijk letsel: Alle trainingen worden op eigen risico gegeven. Alle nieuwe cursisten hebben de mogelijkheid om een instructeur te raadplegen voordat de training begint. Een lid is er verantwoordelijk voor dat hij in een zodanige gezondheidstoestand verkeert dat deelname aan activiteiten in TøFi&Vel mogelijk is. Het fitnesscentrum neemt evenmin verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel van een lid als gevolg van ongevallen of het handelen of nalaten van andere bezoekers. Bovendien wordt op dit gebied het Deense aansprakelijkheidsrecht gevolgd.


Artikel 14. Dopinggebruik: TøFi&Vel. is tegen elke vorm van doping en tolereert in geen enkel opzicht het gebruik van drugs. Om dezelfde reden behouden wij ons het recht voor om potentiële leden te weigeren en bestaande leden te verwijderen als er bewijs is van enige vorm van misbruik.


Artikel 15. Uitsluiting van lid: TøFi&Vel. kan elke lidmaatschapsovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. In het geval van TøFi&Vel. beëindiging, worden alle ongebruikte voorschotten terugbetaald. Als TøFi&Vel. een lidmaatschapsovereenkomst opzegt vanwege een ernstige schending door een lid van de toepasselijke lidmaatschapsvoorwaarden of orderegels, zal er geen enkele vorm van restitutie plaatsvinden. Onder andere dopinggebruik, herhaaldelijk uitlenen van lidmaatschapskaarten en racistische uitingen in TøFi&Vel worden beschouwd als niet-naleving.